Izjava o privatnosti

Politika privatnosti

Adriatic Mikulić o., sa sjedištem u Orebiću, Mokalo 6, OIB: 45574843802 (u daljnjem tekstu: Adriatic Mikulić), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Adriatic Mikulić prikuplja, kako štitimo i koja su Vaša prava. Adriatic Mikulić zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti Adriatic Mikulić. Svako nepridržavanje prethodnih uvjeta povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete Adraitic Mikulić po povredi za pojedini materijal.

Temeljne informacije

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka Adraitic Mikulić, osim ako je drugom politikom Adriatic Mikulić drugačije propisano. Iznimno, u odnosu naobradu podataka gostiju i korisnika usluga Adriatic Mikulić ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

Adriatic Mikulić, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu podataka

Adriatic Mikulić je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: info@adriatic-mikulic.hr odnosno putem pošte na adresu Adriatic Mikulić, Mokalo 6, 20250 Orebić, Republika Hrvatska.

Primjena načela zaštite podataka

Adriatic Mikulić u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke: Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta. Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava. Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba. Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Viganj commerca; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera. Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom. Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom. Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti. Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici Adriatic Mikulić koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe. U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Adriatic Mikulić zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Adriatic Mikulić zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene. Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, Adriatic Mikulić osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši moguć standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, Adriatic Mikulić će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Ujedno, uputit će se ispitanika na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje ako prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je primjenjiv članak 49. stavak 1. podstavak 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Adriatic Mikulić je dužna skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke Adriatic Mikulić može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno: ispunjenja ugovora o smještaju ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost u svrhe direktnog marektinga slanja ponuda u svrhe održavanja nagradnih igara u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora Adriatic Mikulić jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Adriatic Mikulić može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su: zakonska, ugovorna, ključni interesi ispitanika, legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili privola ili izričita privola ispitanika,ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.

Mjesta prikupljanja podataka

Adriatic Mikulić prikuplja vaše podatke tijekom: rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom pozivom u call centar) prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju – prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca na mjestima pod sustavom videonadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje Adriatic Mikulić prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis. Podatke koje Adriatic Mikulić prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge. Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Adriatic Mikulić prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina. Ostale podatke koje Adriatic Mikulić prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvat će u svojoj bazi gostiju 5 godina. Adriatic Mikulić također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak Adriatic Mikulić će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti: pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Adriatic Mikulić omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu, brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas Adriatic Mikulić brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je Adriatic Mikulić dužno imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva, ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr) Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@adriatic-mikulic.hr odnosno putem pošte na adresu Adraitic Mikulić Mokalo 6, Orebić, Republika Hrvatska.

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Adriatic Mikulić kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite Adriatic Mikulić minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Adriatic Mikulić Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu. Osobne podatke koje Adriatic Mikulić evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise): ime i prezime adresa prebivališta (hrvatski državljani) datum rođenja broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja državljanstvo ime objekta broj smještajne jedinice datum dolaska i odlaska gosta spol. Navedene podatke Adriatic Mikulić čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, Adriatic Mikulić e dužna čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima. Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Adriatic Mikulić prikuplja pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke: e-mail jezik telefon. Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja, te će biti brisani nakon Vašeg odlaska iz smještajnog objekta. Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), Adriatic Mikulić kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Adriatic Mikulić putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu. Za vrijeme i nakon boravka, Adriatic Mikulić Vama kao gostu putem e-maila kojeg smo dobili od Vas, šalje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite ispuniti, dakle isključivo uz vašu privolu, upitnik obrađuje društvo (TrustYou), i koji javno objavljuje podatke iz upitnika prema svojim pravilima i politikama za koje Adriatic Mikulić nije odgovorna. Primarna svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja usluge od strane Adriatic Mikulić te Adriatic Mikulić te podatke iz upitnike depersonalizira i obrađuje u statističke svrhe. Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, Adriatic Mikulić, da sve njegove podatke, poput: ime prezime e-mail datum rođenja država ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.) Ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu. Adriatic Mikulić prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Adriatic Mikulić i/ili Imperial putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav. Podaci se čuvaju u bazi gostiju Adriatic Mikulić 5 godina. Adriatic Mikulić također prikuplja osobne podatke putem sustava videonadzora.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“(male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas. Koristimo različite vrste kolačića: Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem pobljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu. Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu. Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica Adriatic Mikulić. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu. Adriatic Mikulić pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama Adriatic Mikulić u bilo kojem trenutku ih možete promijeniti na linku: (link prema cookie consent boxu). Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike: Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge.

Sustav videonadzora

Adriatic Mikulić kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere. Adriatic Mikulić na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor. Adriatic Mikulić svjesno je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Adriatic Mikulić. Videozapisi se redovito presnimavanu tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom. U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Adriatic Mikulić može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Adriatic Mikulić registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece

Adriatic Mikulić savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Adriatic Mikulić ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je Adriatic Mikulić isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Adriatic Mikulić, nabilo koji način (rezervacija, registracijska kartica…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Adriatic Mikulić Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Adriatic Mikulić, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka. Također, Adriatic Mikulić provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru Adriatic Mikulić primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Evidencije o aktivnostima obrade

Adriatic Mikulić kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade sa sljedećim podacima: ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka; svrhe obrade; opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka; kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije; ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama; ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka; ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Postupanje po povredama osobnih podataka

Adriatic Mikulić kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi. U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Adriatic Mikulić kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Procjena učinka na zaštitu podataka

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Viganj commerce kao voditelj obrade, prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike. Adriatic Mikulić provodi procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju: sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, i na temelju koje se donose odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili na sličan način značajno utječu na pojedinca; opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. ili podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. Uredbe; sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri, u drugim situacijama koje određuje nadležno nadzorno tijelo. Adriatic Mikulić osigurava adekvatnu uključenost službenika za zaštitu podataka u postupku procjene učinka. U skladu s odredbama Uredbe, po potrebi nakon postupka procjene učinka provest će se postupak prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.adriatic-mikulic.hr i www.hoteladriaticorebic.com e također i na recepcijama naših objekata. Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama www.adriatic-mikulic.hr i www.hoteladriaticorebic.com te na recepcijama naših objekata.